کانتر اداری | کانتر پذیرش | کانتر اطلاعات | میز پیشخوان | کانتر منشی | کانتر بانکی | میز اطلاعات

 ارسال نقشه سه بعدی و قیمت بر مبنای طرح درخواستی و ابعاد مورد نیاز بازدید ، مشاوره و طراحی رایگان

کلیه قیمت ها برمبنای متریال ام دی اف و با محاسبه فایل و فایلینگ می باشد .

به روز رسانی قیمت خرداد 1402

کانتر  دفاتر پیشخوان

طراحی و تولید سفارشی کانتر و میز پیشخوان  برمبنای :
-فضای مورد نطر
-نوع کاربرد
-رنگ
-ابعاد

کانتر اطلاعات  و کانتر منشی مطب

 کانتر منشی ومیز دفاتر پیشخوان به دلیل اولین تماس مخاطبین با هر سازمان یا شرکت خصوصی از عناصر مهم

چیدمان مبلمان اداری در محیط کاری می باشد.

کانتر اداری و میز دفتر پیشخوان M 246

کانتر بانکی و میز دفتر پیشخوان M 246

چیدمان صحیح و نوع کانتر اطلاعات ،میز پیشخوان اداری ، کانتر بانکی و  میز منشی  طراحی شده می تواند

تاثیر به سزایی روی مخاطبین و بازدید کنندگان داشته باشد.

کانتر اداری و میز پیشخوان M242

کانتر بانکی و میز پیشخوان M242

استفاده از کانتر، کانتر بانک ، میز پیشخوان اداری صاف یا منحنی ، استفاده از رنگ بندی های یکسان یا ترکیبی بیانگر،

 شخصیت حقوقی آن سازمان می باشد.

کانتر اداری و پذیرش M 245

میز اطلاعات M 245

هنگامیکه اولین مخاطب یا مشتری وارد می شود ،

نخستین کسی که به او خوش آمد میگوید ،

منشی یا رئیس دفتر آن اداره یا شرکت در ناحیه پذیرش می باشد.

کارکنان شاغل در این بخش میبایست ضمن احاطه کافی روی ورودی

از امنیت کامل اسناد و مدارک موجود در فضای کاری

خود اطمینان حاصل کنند.

کانتر اداری و میز پیشخوان M248

میز پیشخوان M248

کانتر اداری

شرکت مبلمان اداری آرمانو  نیز با توجه به استانداردهای فنی ،

دیدگاه های مدرن طراحی و از همه مهمتر فرهنگ ایرانیان ذر محیط های کاری اقدام به طراحی

انواع مختلفی از کانتر ها  و میز پیشخوان اداری و میز منشی نموده است .

کانتر اداری و میز پیشخوان M252

میز دفاتر پیشخوان M252

کانتر پذیرش

مشتریان در نظر داشته باشند تمامی طرح های خارج از حوزه محصولات مبلمان اداری آرمانو

در صورت امکان تولید ، قابلیت سفارش دهی و ساخت را داراست.

میز دفاتر پیشخوان M248

میز دفاتر پیشخوان M248

 میز منشی و میز پیشخوان اداری

کانتر بانک

Front office

کانتر اداری و میز پیشخوان M248

میز دفاتر پیشخوان M248

Contemporary Curved Reception Desk – For a Custom Appearance

Have you been looking for a front transaction counter with modern visual appeal to welcome all of your visitors? These curved reception desks

,

reception desks

also known as round receptionist stations, provide a professional, contemporary feel and high quality construction.

کانتر اداری و میز پیشخوان M245

میز دفتر پیشخوان M245

Round Receptionist Stations -– A Front Counter Station to Greet Visitors

A curved reception desk creates a warm, contemporary atmosphere so that you can welcome all of your guests in style.

receptionist stations

Round receptionist stations are examples of high quality modern furniture.

modern furniture

A transaction counter may be offered with a glass construction, a cherry finish or in another custom design like the OFM marque series.

reception desk

A reception desk also provides any customer or client with his or her first glimpse into the office. Great round receptionist stations help to create positive first impressions.

receptionist stations

Waiting room chairs also help when it comes to creating a lasting first impression. Find reception area chairs to complement any waiting room, reception area or lobby here at Dallas Midwest.

Office lobby furniture

 Office lobby furniture offers a distinct, relaxed style that is ideal for many casual locations including teachers’ lounges and church banquet halls.

Front office

Front office furnishings are available in wood veneer, glass and laminate constructions.

reception area

Dallas Midwest proudly offers commercial-grade furniture for all schools, universities, academies and places of worship.

میز پیشخوان اداری

کانتر اداری و میز پیشخوان M245

میز پیشخوان M245

The front office or reception is an area where visitors arrive and first encounter a staff at a place of business

.

Front office staff will deal with whatever question the visitor has, and put them in contact with a relevant person at the company.

front office

Broadly speaking, the front office includes roles that affect the revenues of the business.

back office

The term front office is in contrast to the term back office which refers to a company’s operations, personnel, accounting

front office

payroll and financial departments which do not interact directly with customers.

میز منشی مطب

The front office receives information about the customers and will then pass this on to the relevant department within the company.

 میز پذیرش مطب

reception desk

The front office can also contact the marketing or sales department should the customers have questions

.

front office manager

The company needs to give training to the front office manager as this position will come in contact with customers the most.

front office staff

The most common work for the front office staff will be to get in touch with customers and help out internally in the office.

office desk

Staff working at the front office can also deal with simple tasks, such as printing and typing tasks and sorting emails.

tasks

Although front office staff might only need to perform tasks such as answering the phone,

OfficeFurniture

using the printer and fax machine, training is still needed on these tasks.

customers desks

Front office is related to a service delivery system, where employees engage with customers.

service desks

It uses the parameter of labor intensity to figure out the distinctive characteristics of a service.

Reception Desk – For a Hotel, Salon or Office Lobby

Are you in need of an affordable and well-designed workstation to greet your guests while they check in or fill out paperwork?

workstation desks

Our reception desks work as a space for your employees to get their work done and as an appealing and stylish transaction counter for your guests to write on.

Receptionist desks

Remember, first impressions are everything. Receptionist desks in the right size and style will make visitors feel welcome and give your business an attractive, professional appearance.

Receptionist Desks &  Waiting Room Workstations

A reception desk can come in a vast variety of sizes and styles to suit your specific office desk needs.

front office

From modern reception desks with plexiglass panels to larger traditional workstations,

modern reception desks

there’s an option for every waiting room. Receptionist desks come in small, straight options, circular styles and l-shaped varieties too

.

Receptionist desks

Whether you have a large area to work with or are struggling with small space constraints

,

reception desks

one of these desks is sure to be your ideal match

تجهیز دفتر پیشخوان -M 252

تجهیز دفتر پیشخوان -M 252

.

Reception desks from OfficeFurniture.com come from some of the top names in the business, including Martin, Mayline and Officient.

office desks

کانتر M252

کانتر M252

Learn more about the office desks that we have to offer and get video desk demonstrations on our YouTube channel.

OfficeFurniture

Whether you’re looking for a modern reception desk, new artwork or a comfortable office chair, we’re your go-to place. OfficeFurniture.com is your home for your office!