کانتر اداری | کانتر پذیرش | کانتر اطلاعات | میز پیشخوان | میز منشی | کانتر بانکی | میز اطلاعات

 ارسال نقشه سه بعدی و قیمت بر مبنای طرح درخواستی و ابعاد مورد نیاز بازدید ، مشاوره و طراحی رایگان

کلیه قیمت ها برمبنای متریال ام دی اف و بدون محاسبه فایل و فایلینگ می باشد .

میزدفاتر پیشخوان و تجهیزات دفتر پیشخوان ،  دفاتر اسناد رسمی  و میز دفتر املاک در مجموعه دوم در قسمت پایین می باشد.

کانتر اداری دفاتر پیشخوان

طراحی و تولید سفارشی کانتر اداری و میز پیشخوان  برمبنای :
-فضای مورد نطر
-نوع کاربرد
-رنگ
-ابعاد

اداری CO112 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری CO112

کانتر اطلاعات  و میز منشی مطب

 میز دفتر پیشخوان به دلیل اولین تماس مخاطبین با هر سازمان یا شرکت خصوصی از عناصر مهم

چیدمان مبلمان اداری در محیط کاری می باشد.

اداری و پذیرش M 246 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز دفتر پیشخوان M 246

چیدمان صحیح و نوع کانتر اداری ،میز پیشخوان اداری ، کانتر بانکی و  میز منشی  طراحی شده می تواند

تاثیر به سزایی روی مخاطبین و بازدید کنندگان داشته باشد.

اداری و پذیرش M 242 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز پیشخوان M242

استفاده از کانتر، کانتر بانک ، میز پیشخوان اداری صاف یا منحنی ، استفاده از رنگ بندی های یکسان یا ترکیبی بیانگر،

 شخصیت حقوقی آن سازمان می باشد.

اداری و پذیرش M 245 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز اطلاعات M 245

هنگامیکه اولین مخاطب یا مشتری وارد می شود ،

نخستین کسی که به او خوش آمد میگوید ،

منشی یا رئیس دفتر آن اداره یا شرکت در ناحیه پذیرش می باشد.

کارکنان شاغل در این بخش میبایست ضمن احاطه کافی روی ورودی

از امنیت کامل اسناد و مدارک موجود در فضای کاری

خود اطمینان حاصل کنند.

اداری و پذیرش M 248 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز پیشخوان M248

میز اطلاعات

شرکت مبلمان اداری آرمانو نیز با توجه به استانداردهای فنی ،

دیدگاه های مدرن طراحی و از همه مهمتر فرهنگ ایرانیان ذر محیط های کاری اقدام به طراحی

انواع مختلفی از کانتر های اداری و میز پیشخوان اداری و میز منشی نموده است .

دفاتر پیشخوان M260 5 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز پیشخوان M252

کانتر پذیرش

مشتریان در نظر داشته باشند تمامی طرح های خارج از حوزه محصولات مبلمان اداری آرمانو

در صورت امکان تولید ، قابلیت سفارش دهی و ساخت را داراست.

اطلاعات m248 1 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز پیشخوان M248

 میز منشی و میز پیشخوان اداری

کانتر بانک

Front office

اطلاعات m248 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز پیشخوان M248

Contemporary Curved Reception Desk – For a Custom Appearance

اداری CO116 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO116

Have you been looking for a front transaction counter with modern visual appeal to welcome all of your visitors? These curved reception desks

اداری CO106 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز اطلاعات CO105

,

reception desks

اداری CO104 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO104

also known as round receptionist stations, provide a professional, contemporary feel and high quality construction.

اطلاعات m245 شیشه ای - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز پیشخوان M245

Round Receptionist Stations -– A Front Counter Station to Greet Visitors

اداری CO102 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز منشی مطب CO102

A curved reception desk creates a warm, contemporary atmosphere so that you can welcome all of your guests in style.

receptionist stations

اداری CO112 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری CO112

Round receptionist stations are examples of high quality modern furniture.

modern furniture

اداری CO166 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO166

A transaction counter may be offered with a glass construction, a cherry finish or in another custom design like the OFM marque series.

reception desk

اداری CO160 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO160

A reception desk also provides any customer or client with his or her first glimpse into the office. Great round receptionist stations help to create positive first impressions.

receptionist stations

اداری CO162 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO162

Waiting room chairs also help when it comes to creating a lasting first impression. Find reception area chairs to complement any waiting room, reception area or lobby here at Dallas Midwest.

Office lobby furniture

اداری CO159 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO158

 Office lobby furniture offers a distinct, relaxed style that is ideal for many casual locations including teachers’ lounges and church banquet halls.

Front office

اداری CO150 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO150

Front office furnishings are available in wood veneer, glass and laminate constructions.

reception area

اداری CO155 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO144

Dallas Midwest proudly offers commercial-grade furniture for all schools, universities, academies and places of worship.

میز پیشخوان اداری

اطلاعات m245 1 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز پیشخوان M245

The front office or reception is an area where visitors arrive and first encounter a staff at a place of business

اداری CO145 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO144

.

Front office staff will deal with whatever question the visitor has, and put them in contact with a relevant person at the company.

front office

اداری CO175 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO175

Broadly speaking, the front office includes roles that affect the revenues of the business.

back office

اداری CO191 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز رسپشن CO191

The term front office is in contrast to the term back office which refers to a company’s operations, personnel, accounting

اداری CO201 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری CO201

,

front office

payroll and financial departments which do not interact directly with customers.

اداری CO186 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO186

میز منشی مطب

The front office receives information about the customers and will then pass this on to the relevant department within the company.

 میز پذیرش مطب

اداری CO118 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز منشی مطب CO118

reception desk

The front office can also contact the marketing or sales department should the customers have questions

اداری CO187 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری CO187

.

front office manager

اداری و کارمندی E 153 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز اداری و کارمندی E 153

The company needs to give training to the front office manager as this position will come in contact with customers the most.

front office staff

اداری کانتر لابی CO241 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO241

The most common work for the front office staff will be to get in touch with customers and help out internally in the office.

office desk

اداری کانتر لابی CO245 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز منشی CO245

Staff working at the front office can also deal with simple tasks, such as printing and typing tasks and sorting emails.

tasks

اداری کانتر لابی CO246 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO246

Although front office staff might only need to perform tasks such as answering the phone,

OfficeFurniture

اداری کانتر لابی CO244 - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز منشی CO244

using the printer and fax machine, training is still needed on these tasks.

customers desks

اداری کانتر لابی CO240 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO236

Front office is related to a service delivery system, where employees engage with customers.

service desks

اداری کانتر لابی CO236 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO236

It uses the parameter of labor intensity to figure out the distinctive characteristics of a service.

Reception Desk – For a Hotel, Salon or Office Lobby

اداری CO121 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری CO121

Are you in need of an affordable and well-designed workstation to greet your guests while they check in or fill out paperwork?

workstation desks

PYD6775 scaled - کانتر اداری - میز پیشخوان

میز اداری پایه فلزی ارس M 710

Our reception desks work as a space for your employees to get their work done and as an appealing and stylish transaction counter for your guests to write on.

Receptionist desks

منشی آدنا M244 2 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر منشی آدنا M244

Remember, first impressions are everything. Receptionist desks in the right size and style will make visitors feel welcome and give your business an attractive, professional appearance.

Receptionist Desks &  Waiting Room Workstations

اداری CO132 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر اداری و میز منشی  CO132

A reception desk can come in a vast variety of sizes and styles to suit your specific office desk needs.

front office

CO231 1 4 scaled - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر رسپشن CO 231

From modern reception desks with plexiglass panels to larger traditional workstations,

modern reception desks

CO222 1 3 scaled - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر پذیرش لابی CO 222

there’s an option for every waiting room. Receptionist desks come in small, straight options, circular styles and l-shaped varieties too

CO124 2 6 scaled - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر پذیرش لابی CO 124

.

Receptionist desks

Whether you have a large area to work with or are struggling with small space constraints

CO231 1 2 scaled - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر رسپشن CO 231

,

reception desks

one of these desks is sure to be your ideal match

IMG 20201028 180744 1 scaled - کانتر اداری - میز پیشخوان

تجهیز دفتر پیشخوان -M 252

.

Reception desks from OfficeFurniture.com come from some of the top names in the business, including Martin, Mayline and Officient.

office desks

IMG 20201028 180829 scaled - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر M252 قیمت : 5.250.000تومان 100*120

Learn more about the office desks that we have to offer and get video desk demonstrations on our YouTube channel.

OfficeFurniture

اداری کانتر لابی CO237 2 - کانتر اداری - میز پیشخوان

کانتر CO237

Whether you’re looking for a modern reception desk, new artwork or a comfortable office chair, we’re your go-to place. OfficeFurniture.com is your home for your office!